Referenciaprojektek

Ellenőrzések
 • A közhasznú társaságnál a költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzése
 • A függő-, átfutó-, kiegyenlítő tételek vizsgálata
 • A közhasznú társaság vezetőváltását követő átadás-átvételi eljárás teljes körűségének vizsgálata
 • A kötelezettségek, követelések, lakásépítési kölcsönök számviteli nyilvántartásának, elszámolásának ellenőrzése
 • A likviditási problémák alátámasztására becsatolt dokumentumok vizsgálata
 • Az elemi költségvetés és pénzügyi elszámolások, valamint a nyilvántartások ellenőrzése
 • A likviditási helyzete, a bevételek és kiadások tényleges és várható alakulása, valamint a béren kívüli juttatási rendszer fedezetének ellenőrzése
 • A beszerzések és a felhalmozási kiadások szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzése, közbeszerzési értékhatárok betartásának ellenőrzése
 • A pénzügyi-számviteli rendszer informatikai alkalmazásának ellenőrzése
 • A pénzügyi-számviteli rendszer, könyvvezetés és pénzkezelés ellenőrzése
 • Az üzemeltetési ráfordítások elemzése
 • A kötelezettségvállalás megalapozottsága, előirányzattal való összhangjának ellenőrzése
 • Az előirányzat felhasználási keretszámla egyezőségének ellenőrzése
 • A köztisztviselők teljesítményértékelésének ellenőrzése
 • A munkaügyi nyilvántartások és a Magyar Államkincstár felé történő adatszolgáltatás ellenőrzése
 • A személyi juttatásokkal és létszámmal való gazdálkodás ellenőrzése
 • A Szervezeti Működési Szabályzat és a FEUVE három kiemelt területe szabályozásának ellenőrzése
 • A saját bevételek tárgyában folytatott ellenőrzés intézkedési tervében foglaltak megvalósulásának utóellenőrzése
 • Az Igazgatóság működése szabályszerűségének ellenőrzése
 • A Zrt-nél az állam által örökölt nemesfém, illetve annak látszó tárgy, ékszer, készpénz, betétkönyv, bankkártya, értékpapír nyilvántartásba vétele és meglétének ellenőrzése
 • A Zrt-nél egy konkrét műemlékegyüttes felújításának tervezésével kapcsolatban felmerülő fizetési kötelezettség rendezése ügyben tett panaszbejelentés vizsgálata
 • A Kft. Által egy konkrét Bt-vel megkötött konkrét szerződés teljes vizsgálata
 • A Zrt-nél egy konkrét székház érékesítésével, bérlésével és egy új székház építésével és bérlésével kapcsolatos dokumentáció ellenőrzése
 • A Zrt-nél egy konkrét koncessziós szerződéshez kapcsolódó valamennyi dokumentáció ellenőrzése
 • A Zrt-nél a vezérigazgató részére átruházott hatáskörök továbbruházása alapján hozott határozatok ellenőrzése
 • A Zrt-nél az értékbecslés megrendelések teljesítésének ellenőrzése
 • Gépjárművek nyilvántartásának és 2 db konkrét gépjármű eltulajdonításának ellenőrzése
 • Regionális Irodák működésének összehasonlító vizsgálata
 • Egy konkrét Főosztály tevékenysége gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének vizsgálata
 • Az egyik konkrét irodánál meghíbásodott szerver használata, meghibásodása és javíttatásának ellenőrzése
 • Egy-egy konkrét szervezeti egység tevékenysége gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének vizsgálata
 • A parkolás üzemeltetés ellenőrzése
 • A gépjárművek igénybevételének vizsgálata
 • A Nonprofit Kft. közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések ellenőrzése
 • A Nonprofit Kft. humánerőforrás ellenőrzése
 • A Nonprofit Kft. Humán erőforrás kockázatainak vizsgálata
 • A Nonprofit Kft. pénzkezelésének vizsgálata
 • A Nonprofit Kft. Álat kapott adományok felhasználásának és nyilvántartásának ellenőrzése
 • A közalapítvány kötelezettségvállalási folyamatainak kezelése ellenőrzésének utóellenőrzése
 • A közalapítvány pénzügyi területeinek ellenőrzése
 • A Nonprofit Kft. 2018. évi leltározásának és selejtezésének ellenőrzése
 • A Nonprofit Kft. munkaügyi területének ellenőrzése
 • A Nonprofit Kft. önköltségszámításának ellenőrzése
 • A Nonprofit Kft. belső szabályzatrendszere és vagyongazdálkodási feladatai ellátásának ellenőrzése
Tanácsadás
 • A Zrt. vállalatirányítási kódexének véleményezése
 • Egy konkrét kastély adatainak megjelenésével kapcsolatos belső ellenőrzés elrendelésének szükségessége
 • Belső kontrollfelelős, kontroll koordinátor munkakör létrehozására tanácsadás
 • Egy-egy vezetői utasítás Bkr-nek való megfelelősége
 • A Nonprofit Kft. pénzeszköz átadási megállapodásának véleményezése
 • A Nonprofit Kft. közbeszerzésének véleményezése
 • A Nonprofit Kft. korkedvezmény biztosítási járulék fizetése
 • A Nonprofit Kft. kisértékű tárgyi eszköz aktiválásának véleményezése
 • A Nonprofit Kft. SZMSZ módosításához tanácsadás
 • A Nonprofit Kft. ellenőrzési nyomvonal kialakításához tanácsadás
 • A Nonprofit Kft. szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje véleményezése
 • A Kancellária rendszer bevezetése miatti belső szabályzatok aktualizálásához tanácsadás
 • Az SzMSz módosításának véleményezése
 • Pályázati szabályzat véleményezése
 • A Kötelezettségvállalás, utalványozás ellenjegyzés szabályozásának véleményezése
 • Az Iratkezelési Szabályzat átdolgozásának véleményezése
 • HÖK szabályzatok véleményezése
 • DJB ügyrend véleményezése
 • A pályázatokhoz kapcsolódóan a gazdasági vezetői munkakörhöz kapcsolódó tanácsadás
 • A hallgatói foglalkoztatásra vonatkozó tanácsadás
 • Az átláthatósági nyilatkozatra vonatkozó előírások értelmezésében tanácsadás
 • Foglalkoztatási Követelményrendszer (FKR) véleményezése
 • Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat véleményezése
 • Kötelezettségvállalási és Utalványozási Szabályzat véleményezése
 • Reprezentáció felhasználásának és elszámolásának szabályzata véleményezése
 • Kockázatkezelési Szabályzat véleményezése
 • Kitüntető címek és díjak szabályzata véleményezése
 • Külföldi napidíjak mértéke (Erasmus ösztöndíj) véleményezése
 • Rendezvény túlárazásának megszüntetése, tanácsadás
 • Kancellári utasítások véleményezése
 • Kancellári átadás-átvételben való tanácsadói részvétel
 • Projektmunka támogatása, tanácsadás
 • Gépjármű magáncélú használata, tanácsadás
 • Vezetői információs rendszer bevezetéséhez tanácsadás
 • Munkaköri leírás véleményezése
 • Szabályozatlan területek, tanácsadás
 • Kommunikációs hiányosságok, tanácsadás
 • Intézkedési tervek készítése, tanácsadás
 • Kérdőív összeállítása, tanácsadás
 • Munkaidő nyilvántartás véleményezése
 • Jogi ellenjegyzés véleményezése
 • Lakáscélú munkáltatói támogatás szabályzat véleményezése
Belső kontrollrendszer
 • Kockázatkezelési szabályzat, eljárásrend készítése
 • Éves integrált kockázatelemzés koordinálása, összesítése, kockázatok kezelése (2015-től évente)
 • A belső kontrollrendszer szabályozásának felülvizsgálata és aktualizálása
 • A Zrt. belső kontrollrendszerének kialakítása (folyamattérkép és ellenőrzési nyomvonal készítée, integrált kockázatkezelési rendszer kialakítása)
 • A Nonprofit Kft-nél a folyamatleltár, folyamat-felelősség mátrix, ellenőrzési nyomvonal készítése
 • A belső kontrollrendszer kialakítása (folyamat-felelősségi mátrix készítése, ellenőrzési nyomvonal készítése, kontrolltevékenységek kialakítása, indikátorrendszer kialakítása, kockázatok azonosítása, elemzése, kockázatkezelési javaslatok megfogalmazása)
 • A társaság folyamatainak azonosítása, rendszerezése és a folyamatgazdák kijelölése
 • A társaság folyamataiban részt vevő szervezeti egységek kijelölése
 • A társaság folyamatai eredményességére, gazdaságosságára és hatékonyságára vonatkozó mutatószámok, indikátorrendszer kialakítása
 • A társaság ellenőrzési nyomvonalának kialakítása
 • A társaság integrált kockázatkezelési rendszerének kialakítása, működtetése
 • A társaság SZMSZ-ének módosítása a belső ellenőrzés működtetésével, a belső kontrollrendszer kialakításával és a megfelelést támogató szervezeti egység létrehozásával kapcsolatban
 • A társaság belső ellenőrzés működtetésével kapcsolatos feladati
 • A társaság megfelelést támogató szervezeti egység/megfelelési tanácsadó létrehozásával kapcsolatos tennivalók
 • A társaság belső ellenőrzésének működtetésével kapcsolatos feltételek biztosításának feladatai
 • A társaság belső kontrollrendszer 5 eleme és azok komponensei jelenlegi állapotának gyorselemzése a belső kontrollrendszer kialakítása, működtetése és fejlesztése érdekében
 • Felügyelő Bizottsági ülésre előterjesztés készítése a belső kontrollrendszer kialakításával, a megfelelést támogató szervezeti egység/megfelelési tanácsadó létrehozásával és a belső ellenőrzési funkció kialakítása, működtetésével kapcsolatban a Felügyelő Bizottság ügyrendjének módosítása a belső kontrollrendszer kialakításával, a megfelelést támogató szervezeti egység/megfelelési tanácsadó létrehozásával és a belső ellenőrzési funkció kialakítása, működtetésével kapcsolatban
Ellenőrzések
Tanácsadás
Belső kontroll rendszer
 • A közhasznú társaságnál a költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzése
 • A függő-, átfutó-, kiegyenlítő tételek vizsgálata
 • A közhasznú társaság vezetőváltását követő átadás-átvételi eljárás teljes körűségének vizsgálata
 • A kötelezettségek, követelések, lakásépítési kölcsönök számviteli nyilvántartásának, elszámolásának ellenőrzése
 • A likviditási problémák alátámasztására becsatolt dokumentumok vizsgálata
 • Az elemi költségvetés és pénzügyi elszámolások, valamint a nyilvántartások ellenőrzése
 • A likviditási helyzete, a bevételek és kiadások tényleges és várható alakulása, valamint a béren kívüli juttatási rendszer fedezetének ellenőrzése
 • A beszerzések és a felhalmozási kiadások szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzése, közbeszerzési értékhatárok betartásának ellenőrzése
 • A pénzügyi-számviteli rendszer informatikai alkalmazásának ellenőrzése
 • A pénzügyi-számviteli rendszer, könyvvezetés és pénzkezelés ellenőrzése
 • Az üzemeltetési ráfordítások elemzése
 • A kötelezettségvállalás megalapozottsága, előirányzattal való összhangjának ellenőrzése
 • Az előirányzat felhasználási keretszámla egyezőségének ellenőrzése
 • A köztisztviselők teljesítményértékelésének ellenőrzése
 • A munkaügyi nyilvántartások és a Magyar Államkincstár felé történő adatszolgáltatás ellenőrzése
 • A személyi juttatásokkal és létszámmal való gazdálkodás ellenőrzése
 • A Szervezeti Működési Szabályzat és a FEUVE három kiemelt területe szabályozásának ellenőrzése
 • A saját bevételek tárgyában folytatott ellenőrzés intézkedési tervében foglaltak megvalósulásának utóellenőrzése
 • Az Igazgatóság működése szabályszerűségének ellenőrzése
 • A Zrt-nél az állam által örökölt nemesfém, illetve annak látszó tárgy, ékszer, készpénz, betétkönyv, bankkártya, értékpapír nyilvántartásba vétele és meglétének ellenőrzése
 • A Zrt-nél egy konkrét műemlékegyüttes felújításának tervezésével kapcsolatban felmerülő fizetési kötelezettség rendezése ügyben tett panaszbejelentés vizsgálata
 • A Kft. Által egy konkrét Bt-vel megkötött konkrét szerződés teljes vizsgálata
 • A Zrt-nél egy konkrét székház érékesítésével, bérlésével és egy új székház építésével és bérlésével kapcsolatos dokumentáció ellenőrzése
 • A Zrt-nél egy konkrét koncessziós szerződéshez kapcsolódó valamennyi dokumentáció ellenőrzése
 • A Zrt-nél a vezérigazgató részére átruházott hatáskörök továbbruházása alapján hozott határozatok ellenőrzése
 • A Zrt-nél az értékbecslés megrendelések teljesítésének ellenőrzése
 • Gépjárművek nyilvántartásának és 2 db konkrét gépjármű eltulajdonításának ellenőrzése
 • Regionális Irodák működésének összehasonlító vizsgálata
 • Egy konkrét Főosztály tevékenysége gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének vizsgálata
 • Az egyik konkrét irodánál meghíbásodott szerver használata, meghibásodása és javíttatásának ellenőrzése
 • Egy-egy konkrét szervezeti egység tevékenysége gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének vizsgálata
 • A parkolás üzemeltetés ellenőrzése
 • A gépjárművek igénybevételének vizsgálata
 • A Nonprofit Kft. közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések ellenőrzése
 • A Nonprofit Kft. humánerőforrás ellenőrzése
 • A Nonprofit Kft. Humán erőforrás kockázatainak vizsgálata
 • A Nonprofit Kft. pénzkezelésének vizsgálata
 • A Nonprofit Kft. Álat kapott adományok felhasználásának és nyilvántartásának ellenőrzése
 • A közalapítvány kötelezettségvállalási folyamatainak kezelése ellenőrzésének utóellenőrzése
 • A közalapítvány pénzügyi területeinek ellenőrzése
 • A Nonprofit Kft. 2018. évi leltározásának és selejtezésének ellenőrzése
 • A Nonprofit Kft. munkaügyi területének ellenőrzése
 • A Nonprofit Kft. önköltségszámításának ellenőrzése
 • A Nonprofit Kft. belső szabályzatrendszere és vagyongazdálkodási feladatai ellátásának ellenőrzése
 • A Zrt. vállalatirányítási kódexének véleményezése
 • Egy konkrét kastély adatainak megjelenésével kapcsolatos belső ellenőrzés elrendelésének szükségessége
 • Belső kontrollfelelős, kontroll koordinátor munkakör létrehozására tanácsadás
 • Egy-egy vezetői utasítás Bkr-nek való megfelelősége
 • A Nonprofit Kft. pénzeszköz átadási megállapodásának véleményezése
 • A Nonprofit Kft. közbeszerzésének véleményezése
 • A Nonprofit Kft. korkedvezmény biztosítási járulék fizetése
 • A Nonprofit Kft. kisértékű tárgyi eszköz aktiválásának véleményezése
 • A Nonprofit Kft. SZMSZ módosításához tanácsadás
 • A Nonprofit Kft. ellenőrzési nyomvonal kialakításához tanácsadás
 • A Nonprofit Kft. szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje véleményezése
 • A Kancellária rendszer bevezetése miatti belső szabályzatok aktualizálásához tanácsadás
 • Az SzMSz módosításának véleményezése
 • Pályázati szabályzat véleményezése
 • A Kötelezettségvállalás, utalványozás ellenjegyzés szabályozásának véleményezése
 • Az Iratkezelési Szabályzat átdolgozásának véleményezése
 • HÖK szabályzatok véleményezése
 • DJB ügyrend véleményezése
 • A pályázatokhoz kapcsolódóan a gazdasági vezetői munkakörhöz kapcsolódó tanácsadás
 • A hallgatói foglalkoztatásra vonatkozó tanácsadás
 • Az átláthatósági nyilatkozatra vonatkozó előírások értelmezésében tanácsadás
 • Foglalkoztatási Követelményrendszer (FKR) véleményezése
 • Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat véleményezése
 • Kötelezettségvállalási és Utalványozási Szabályzat véleményezése
 • Reprezentáció felhasználásának és elszámolásának szabályzata véleményezése
 • Kockázatkezelési Szabályzat véleményezése
 • Kitüntető címek és díjak szabályzata véleményezése
 • Külföldi napidíjak mértéke (Erasmus ösztöndíj) véleményezése
 • Rendezvény túlárazásának megszüntetése, tanácsadás
 • Kancellári utasítások véleményezése
 • Kancellári átadás-átvételben való tanácsadói részvétel
 • Projektmunka támogatása, tanácsadás
 • Gépjármű magáncélú használata, tanácsadás
 • Vezetői információs rendszer bevezetéséhez tanácsadás
 • Munkaköri leírás véleményezése
 • Szabályozatlan területek, tanácsadás
 • Kommunikációs hiányosságok, tanácsadás
 • Intézkedési tervek készítése, tanácsadás
 • Kérdőív összeállítása, tanácsadás
 • Munkaidő nyilvántartás véleményezése
 • Jogi ellenjegyzés véleményezése
 • Lakáscélú munkáltatói támogatás szabályzat véleményezése
 • Kockázatkezelési szabályzat, eljárásrend készítése
 • Éves integrált kockázatelemzés koordinálása, összesítése, kockázatok kezelése (2015-től évente)
 • A belső kontrollrendszer szabályozásának felülvizsgálata és aktualizálása
 • A Zrt. belső kontrollrendszerének kialakítása (folyamattérkép és ellenőrzési nyomvonal készítée, integrált kockázatkezelési rendszer kialakítása)
 • A Nonprofit Kft-nél a folyamatleltár, folyamat-felelősség mátrix, ellenőrzési nyomvonal készítése
 • A belső kontrollrendszer kialakítása (folyamat-felelősségi mátrix készítése, ellenőrzési nyomvonal készítése, kontrolltevékenységek kialakítása, indikátorrendszer kialakítása, kockázatok azonosítása, elemzése, kockázatkezelési javaslatok megfogalmazása)
 • A társaság folyamatainak azonosítása, rendszerezése és a folyamatgazdák kijelölése
 • A társaság folyamataiban részt vevő szervezeti egységek kijelölése
 • A társaság folyamatai eredményességére, gazdaságosságára és hatékonyságára vonatkozó mutatószámok, indikátorrendszer kialakítása
 • A társaság ellenőrzési nyomvonalának kialakítása
 • A társaság integrált kockázatkezelési rendszerének kialakítása, működtetése
 • A társaság SZMSZ-ének módosítása a belső ellenőrzés működtetésével, a belső kontrollrendszer kialakításával és a megfelelést támogató szervezeti egység létrehozásával kapcsolatban
 • A társaság belső ellenőrzés működtetésével kapcsolatos feladati
 • A társaság megfelelést támogató szervezeti egység/megfelelési tanácsadó létrehozásával kapcsolatos tennivalók
 • A társaság belső ellenőrzésének működtetésével kapcsolatos feltételek biztosításának feladatai
 • A társaság belső kontrollrendszer 5 eleme és azok komponensei jelenlegi állapotának gyorselemzése a belső kontrollrendszer kialakítása, működtetése és fejlesztése érdekében
 • Felügyelő Bizottsági ülésre előterjesztés készítése a belső kontrollrendszer kialakításával, a megfelelést támogató szervezeti egység/megfelelési tanácsadó létrehozásával és a belső ellenőrzési funkció kialakítása, működtetésével kapcsolatban a Felügyelő Bizottság ügyrendjének módosítása a belső kontrollrendszer kialakításával, a megfelelést támogató szervezeti egység/megfelelési tanácsadó létrehozásával és a belső ellenőrzési funkció kialakítása, működtetésével kapcsolatban
alap
Tóth Dezső
Belsőkontrollrendszer-szakértő
Keressen bizalommal!
Referenciák
Copyright © 2024 Minden jog védve
Top cross