Visszajelzések a munkámról

Az Intézményben Tóth Dezső belső kontrollrendszer koordinátor feladatokat lát el, beleértve az integrált kockázatkezelési koordinátor/szervezeti felelős tevékenységeit is. Tevékenységének kereteit a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) és az Államháztartási Belső Kontroll Standardok és Gyakorlati Útmutató (a továbbiakban: ÁBKSGYÚ) határozzák meg.

A feladatokat legjobb tudása szerint, a vonatkozó hatályos jogszabályok és útmutatók betartásával, az intézmény érdekeinek maximális figyelembevételével látja el. Ezek a jogszabályok és útmutatók az ÁBKSGYÚ és a belső kontrollrendszer és az integritásirányítási rendszer fejlesztéséhez készült három módszertani útmutató, amelyet a belügyminiszter a nemzetgazdasági miniszter egyetértésével adott ki.

 

Nagy szakmai tapasztalatának köszönhetően egyértelmű segítséget nyújt a jogszabályokból és az útmutatókból adódó feladatok legjobb gyakorlat szerinti végrehajtásához. Egyes tevékenységeket önállóan végez, másokban koordináló tevékenységet lát el, melyek eredményeit összegzi. Aktívan részt vesz továbbá az intézmény integritásának fejlesztésében is.

 

A közelmúltban a belsőkontrollrendszer kialakításával, fejlesztésével és működtetésével kapcsolatban végzett feladati és eredményei például az alábbiak voltak:

 

 • Koordinálta a Bkr. 14. § szerinti külső ellenőrzések javaslatai alapján készült intézkedési tervek végrehajtásáról szóló nyilvántartás vezetését, és elkészítette az arról szóló beszámolót.

 

 • Összeállította a Bkr. 11. § 1. melléklet szerinti belső kontrollrendszerre vonatkozó főigazgatói értékeléshez szükséges vezetői önértékelő kérdőíveket, azokat kiküldte és a beérkezett válaszokat összesítette, majd a belső ellenőrzés működéséről készített éves ellenőrzési jelentés vonatkozó részét a külső ellenőrzések nyilvántartásában foglaltakkal együtt beépítette a főigazgató által aláírandó 1. sz. nyilatkozatba.

 

 • Összehangolta a belső kontrollrendszert és az ISO Minőségirányítási rendszert az ISO 9001 szabvány tételeinek a belső kontrollrendszer 5 komponenséhez tartozó 20 elem egymásnak való megfeleltetésével.

 

 • Felülvizsgálata az ellenőrzési nyomvonal szabályzatot és az ellenőrzési nyomvonalakat, melynek eredményeként új szabályzat került kiadásra, és a több szerkezetű ellenőrzési

  • nyomvonalak egységes szerkezetben kerültek kialakításra, valamint a meglévő folyamatok kiegészítésre kerültek olyan folyamatokkal, amelyek eddig még nem szerepeltek benne.

   

  • Felülvizsgálta az integrált kockázatkezelési eljárásrendet és kockázatkezelést, melynek eredményeként új eljárásrend került kiadásra és az eljárásrendnek megfelelően koordinálta az éves kockázatelemzést.

   

  • Részt vett a belső ellenőrzések intézkedési terveinek elkészítésében és az abban foglaltak határidőre történő végrehajtásában (pl.: hiányzó szabályzat, ellenőrzési nyomvonal elkészítése).


  Az eddigi együttműködésünk során szerzett tapasztalataim alapján Tóth Dezső rendelkezik mindazon - megbízása előtt nálunk hiányzó - kompetenciákkal, amelyek a belsőkontrollrendszer kialakításához, fejlesztéséhez és működtetéséhez elengedhetetlenül szükségesek Intézményünknél.


  Elméleti is gyakorlati tudása lefedi a belső kontrollrendszer szakmai területeit és kiemelt hangsúllyal tartalmazza a nyílt kommunikációs, a csapat-együttműködési és rendszerelméleti területeket is. Tevékenységeiben mindenkor szakszerűen jár el, és maximálisan együttműködik az adott feladatban érintett személyekkel. A vonatkozó határidőket maradéktalanul betartja, professzionális szintű munkát végez, és az általa készített dokumentumok átláthatóak, könnyen áttekinthetőek és gyorsan megtalálhatók bennük az abban közölt lényegi információk.


  Röviden elmondható, hogy hiányt pótló tevékenységében mások munkáját is maximálisan segíti, mellyel az Intézmény belső kontroll rendszerrel kapcsolatos eredményességét is javítja. 

   

Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet

Dr. Pusztai Dezső

főigazgató
alap
Tóth Dezső
Belsőkontrollrendszer-szakértő
Keressen bizalommal!
Referenciák
Copyright © 2024 Minden jog védve
Top cross