Törvényváltozás: a köztulajdonban álló gazdasági társaságokat érinti

Módosították a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényt a 2019. évi LXVI. törvény 69-70. §-ai. A 70. § már 2019. július 10-től hatályos, ám a 69. § csak 2020. január 1-től lép érvénybe.

Ezen bejegyzés segít felkészülni a törvényváltozásra és megérteni a jogszabályi előírásokat.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságokat érintő 69. § tartalma

Ahogy a jogszabályban áll:

„Azon köztulajdonban álló gazdasági társaság – a Magyar Nemzeti Bank, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény, valamint a biztosítási tevékenységről szóló törvény hatálya alá tartozó köztulajdonban álló gazdasági társaság kivételével –, amely esetében a tárgyévet megelőző két üzleti évben a mérlegforduló napján a következő három mutatóérték közül legalább kettő a társaság elfogadott (egyszerűsített) éves beszámolója, vagy – amennyiben konszolidált éves beszámolót is készít – a konszolidált éves beszámolója alapján meghaladja az alábbi határértéket:

a) a mérlegfőösszeg a 600 millió forintot,

b) az éves nettó árbevétel az 1 200 millió forintot,

c) az átlagosan foglalkoztatottak száma a 100 főt,

az e §-ban meghatározottak szerint belső kontrollrendszert működtet.”

Vagyis az elsőszámú vezető feladata és felelőssége egy olyan belső kontrollrendszer kiépítése és működtetése, amely:

  • megfelel a jogszabályi kötelezettségeknek,
  • működése gazdaságos, hatékony és eredményes,
  • teljesíti az elszámolási kötelezettséget
  • megvédi az erőforrásokat a veszteségektől, a károktól és a nem rendeltetésszerű használattól,
  • pontos és naprakész információkat biztosít a működésről,
  • védi a tulajdonosok és az ügyfelek érdekeit,
  • továbbá kezeli a társaság kockázatait.

Emellett az első számú vezetőnek gondoskodnia kell a belső ellenőrzési funkció kialakításáról és működtetéséről is. Fontos továbbá, hogy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál csak az a belső ellenőr végezhet ellenőrzést, aki szerepel az államháztartásért felelős miniszter által vezetett nyilvántartásban.

A költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenység folytatására jogosult személyek névjegyzéke a https://allamhaztartas.kormany.hu/nevjegyzek helyen, betűrendben megjelenő dokumentumokban megtalálható! Például a t-zs belső ellenőrök_2019augusztus dokumentumban

Regisztrációs szám Név Telefon Elektronikus elérhetőség Regisztráció dátuma
5113195 Tóth Dezső 0620/982-7535 toth.dezso@gmail.com 2010.01.27

A belső kontrollrendszerre vonatkozó részletszabályokat a kormány egy külön rendeletben fogja megállapítani a 2009. évi CXXII. törvény 11. §-a alapján.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságokat érintő 70. § tartalma

Ennek alapján kap a kormány felhatalmazást arra, hogy külön rendeletben állapítsa meg a belső kontrollrendszerre vonatkozó részletszabályokat a köztulajdonban álló gazdasági társaságoknál. Felhatalmazást kap továbbá az államháztartásért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg a belső ellenőrzési tevékenységhez kapcsolódó elvárásokat és szabályokat.

A Belső Ellenőrök Magyarországi Közhasznú Szervezete szerint a törvényváltozás hozzájárulhat a társaságok vagyongazdálkodásának ellenőrzött biztosításához, ezért szintén kötelezővé tennék a belső ellenőrzési funkció kialakítását.

Ez a független belső ellenőrzési funkció ugyanis a belső kontrollrendszer felett működő ellenőrzési, vagyis monitoringrendszer egyik fontos eleme. A Bkr. 2. § b) pontja alapján a belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje, az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet irányítási és belső kontrollrendszerének hatékonyságát.

Az Áht. 70. § (2) bekezdése alapján a belső ellenőr bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenysége keretében a jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, a tervezést, gazdálkodást, és a közfeladatok ellátását vizsgálva megállapításokat és javaslatokat fogalmaz meg a költségvetési szerv vezetője részére. A belső ellenőr ezenkívül más tevékenységbe nem vonható be.

Egy megfelelő belső kontrollrendszer kiépítésével ráadásul jobban érvényesülhet a gazdaságosság, az eredményesség és a hatékonyság a köztulajdonban álló gazdasági társaságoknál is. A belső ellenőrök alkalmazása pedig erősítené a vállalatok irányítási rendszerét.

Segítségre van szüksége a jogszabályi változások és azok követelményét illetően? Netán a belső kontrollrendszer vagy a belső ellenőrzési funkció kialakítását tervezi?

alap
Tóth Dezső
Belsőkontrollrendszer-szakértő
Keressen bizalommal!
Referenciák
Copyright © 2024 Minden jog védve
Top cross