Valójában minden megoldás egyedi. A szolgáltatási lista arra szolgál, hogy betekintést nyújtson / abban segít, hogy képet nyerhessen az általam nyújtott szakmai lehetőségek széles skálájáról.

Minden olyan, belső kontrollrendszerrel kapcsolatos tevékenység, ami  a szolgáltatásaim még nem szerepel, ide tartozik. Keressen bizalommal, ha bármire szüksége lenne, amit nem talált meg a szolgáltatási listában.

Előfordul, hogy az ellenőrzött szervezeti egység vagy terület számára nehézséget jelent a belső/külső ellenőrzési jelentésben foglalt megállapítások és javaslatok alapján a hiányosságok megszüntetésére készítendő intézkedési terv összeállítása. Lehetőség van ilyenkor arra, hogy én készítem el az intézkedési tervet. Ezt a szolgáltatást természetesen az összeférhetetlenség elkerülésének biztosítása érdekében csak olyan esetben vállalhatom, ahol nem én végzem a belső ellenőrzést. Az intézkedési terven túl ugyanígy lehetséges az intézkedési tervek megvalósításának ellenőrzése vagy koordinációja, illetve az ezekről szóló beszámoló készítése is.

A szolgáltatás igénybevételével elkerülhetőek azok a helyzetek, amikor az intézkedési terv elkészítése a szakterületek leterheltsége és/vagy kompetenciahiánya miatt nehezen és határidőn túl készül el, illetve sokszor akár el is marad. Csökkenthető továbbá az a belső ellenőrökre háruló nyomás, mely a szokásjog illetve a kézenfekvőség alapján tőlük várná el a feladat elvégzését. Ez összeférhetetlenséget jelentene számukra, ezért a belső ellenőrzés egyik fő alapelve, a függetlenség sérülne általa.

Példák intézkedési tervekre:

Elsőként szükséges megemlíteni, hogy belső ellenőrzésre vonatkozó igazságügyi szakértői névjegyzék nem létezik, ezért senki nem szerepel ilyen névjegyzékben. Időnként azonban előfordul, hogy a bíróság belső ellenőrrel vagy belső ellenőrzési tevékenység végzésével kapcsolatban kér szakvéleményt.

Egyik ilyen eset volt, amikor a bíróság szakértői bizonyítást rendelt el, és szakértőül a Belső Ellenőrök Magyarországi Szervezetét (továbbiakban: BEMSZ) rendelte ki. Ebben az esetben a BEMSZ a feladat végzésére, a szakértői vélemény elkészítésére engem kért fel. A felkérés alapján a függetlenség és pártatlanság követelményének megtartásával a megadott határidőben elkészítettem szakértői véleményt, melyben választ adtam a bíróság által feltett szakkérdésre és ezzel segítettem a tényállás megállapítását.

Aki a belső ellenőrzéssel és tanácsadással kapcsolatban szeretné az ismereteit és gyakorlatát fejleszteni szívesen vállalom a fejlődésének kísérését. A mentorálás során általa vagy általam hozott valós problémákat dolgozunk fel és oldunk meg. Minden esetben az a cél, hogy szakmailag támogassam a mentorálást kérő személy szakmai fejlődését.

Véleményem szerint a legfontosabb területek: az ellenőrzési jelentés tervezet elkészítése és a bizonyítékokkal alátámasztott megállapítások megfogalmazása, az ellenőrzési jelenté tervezetre tett észrevételek megválaszolása és az egyeztető megbeszélésen való részvétel.

Leggyakoribb munkakörök, megbízások, akiknek fontos lehet a gyakorlati tudás mielőbbi megismerése, elsajátítása:

 1. Minőségirányítási vezető
 2. Belső ellenőrzési vezető
 3. Belső ellenőr
 4. Integritás felelős
 5. Megfelelési tanácsadó
 6. Megfelelésért felelős

 

Egy felülvizsgálat vagy külső véleményezés akkor lehet indokolt, ha például az első számú vezető vagy a felügyelőbizottság nem elégedett a belső ellenőrzési vezető által készített/jóváhagyott ellenőrzési vagy tanácsadói jelentéssel, és jobban meg szeretne győződni annak valóságtartalmáról.

A Megbízóval egyeztetve, tipikusan a következő kérdésekre keresem ilyenkor a választ:

 1. A jelentés tartalma összhangban van az ellenőrzés tárgyával?
 2. A jelentés választ ad az ellenőrzés céljára?
 3. A vizsgálat az ellenőrzési program szerint zajlott?
 4. Az ellenőrzési programban lévő adatok (pl.: ellenőrizendő időszak, határidők) megegyeznek a jelentésben foglaltakkal?
 5. A jelentés tartalma összhangban van a belső ellenőrzési kézikönyvben meghatározottakkal?
 6. A jelentésben foglalt megállapítások megfelelő bizonyítékokkal alá vannak támasztva?
A jelentés megfelelőségére vonatkozó szakvélemény felkérés során alkalmazott munkamódszerem alapelvei a következők:
 1. A vizsgálat során kizárólag az átadott dokumentumokban foglaltakat értékelem
 2. A jelentésben tett megállapítások valódiságát nem vizsgálom (ehhez ismételt belső ellenőrzés végzése lenne szükséges), kizárólag az azok alátámasztásául szolgáló érvelések, bizonyítékok elégségességét, illetve a Belső Ellenőrzés Szakmai Gyakorlatának Nemzetközi Normáinak (IIA Normák) való megfelelőségét.

Az átvilágítás célja, hogy a Megbízó által kiválasztott területről elkészüljön egy objektív helyzetkép.

Igény esetén a helyzetkép alapján készülhet egy fejlesztési akcióterv is. Az akcióterv lépéseinek végrehajtása az aktuális állapotból egy kitűzött, jobb célállapotba történő eljutást biztosítja.

Az általam végzett átvilágítás spektruma lefedheti a teljes szervezetet is, de arra is lehetőség van, hogy kizárólag egy vagy néhány kiválasztott területre fókuszáljon.

Jellemző audit területek:

 1. A működéséhez kapcsolódó iratok (alapító okirat, SZMSZ, szerződések, jegyzőkönyvek) áttekintése, véleményezése
 2. A társaság tevékenységének megismerése (pl.: vezetői beszámoló alapján)
 3. Szervezeti felépítés
 4. Az alkalmazott vezetői stratégiák átvilágítása a cégiratok, belső utasítások alapján
 5. A számviteli-pénzügyi működés bizonylat alapú átvilágítása
 6. A beszámolók és annak leltárral történő alátámasztottságának véleményezése
 7. Egyes szabályzatok véleményezése
 8. A folyamatok azonosítása, elemzése
 9. A különböző szervezeti egységek munkájának összehangolása
 10. Egy szervezeti egység vagy folyamat gazdaságossága, hatékonysága vagy eredményessége
 11. Teljesítményértékelés
 12. A tevékenységhez kapcsolódó informatikai rendszerek áttekintése
 13. A költségek, ráfordítások rendszerének elemző vizsgálata
 14. A társaság likviditási helyzete
 15. A társaság peres ügyei
 16. A kiszervezett egyéb háttér tevékenységek vizsgálata (például bérszámfejtés, könyvelés, egyéb)
 17. A társaság működése során felépített ellenőrzési pontok

A jogszabály alapján előírt külső minőségértékelést végzem el, mellyel a szervezet eleget tehet a jogszabály által rá rótt kötelezettségnek.

A külső minőségértékelést az IIA Normák szerint a belső ellenőrzési tevékenység külső értékelését ötévente legalább egyszer el kell végeztetni. A minőségértékelés során egyrészt véleményt alkotok a belső ellenőrzési tevékenység és a Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezet Standardjainak összhangjáról. A véleményalkotáson túl olyan fejlesztési javaslatokat is teszek, melyek az ellenőrzési tevékenység eredményesebb és hatékonyabb végzésének elősegítését célozzák meg.

A külső minőségértékelés egyik módszere az ún. független külső jóváhagyással végzett önértékelés, melynél koordinálom a belső ellenőrzési vezető által dokumentáltan végzett önértékelési folyamatot. Ezt követően megvizsgálom az önértékelést, és jóváhagyom az eredményeket, valamint véleményt adok arról, hogy a belső ellenőrzési tevékenység megfelel a Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezete Standardjainak.

A külső minőségértékelés másik módszere a teljes külső értékelés, amikor megkérem a szükséges táblázatok és kérdőívek kitöltését, majd áttanulmányozom a vonatkozó dokumentációt, interjú(ka)t folytatok le, és összeállítom az értékelés előzetes eredményét, melyet a belső ellenőrzési vezető véleményez.

Az értékelési folyamat eredményeképpen meghatározásra kerül a belső ellenőrzési tevékenység standardoknak való megfelelése, mely két kategória közül az egyiket jelenti. A lehetséges kategóriák az alábbiak:

Ez esetben a javaslatok alapján a belső ellenőrzési vezetőnek intézkedési tervet szükséges készítenie.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése alapján a belső ellenőrzést végző személy vagy szervezeti egység munkáját a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével kialakított belső ellenőrzési kézikönyv szerint végzi.

A jogszabály meghatározza a kézikönyv tartalmát is, melyek az alábbiak:

 1. a bizonyosságot adó és a tanácsadó tevékenységre vonatkozó módszertant és eljárási szabályokat,
 2. a tervezés megalapozásához alkalmazott kockázatelemzési módszertan leírását,
 3. az ellenőrzési dokumentumok formai követelményeit, az alkalmazott iratmintákat,
 4. az ellenőrzési megállapítások hasznosításának nyomon követését,
 5. az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, valamint munkaviszonyból származó kötelezettség vétkes megszegése miatti felelősségre vonási eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság feltárása esetén alkalmazandó eljárást.

A jogszabály által előírt belső ellenőrzési alapszabályt készítem el a szervezet specifikumait figyelembe véve.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése alapján a belső ellenőrzést végző személy vagy szervezeti egység munkáját a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével kialakított belső ellenőrzési alapszabály szerint végzi.

A jogszabály meghatározza az alapszabály tartalmát is, melyek az alábbiak:

 1. A belső ellenőrzési tevékenység célját és hatókörét,
 2. A belső ellenőrzést végző személy vagy szervezeti egység felhatalmazását és felelősségét,
 3. A belső ellenőrzést végző személy vagy szervezeti egység helyét a szervezeten belül,
 4. A belső ellenőrzést végző személy vagy szervezeti egység beszámolási kötelezettségét és kapcsolattartását a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője, az igazgatóság, a felügyelőbizottság és a tulajdonosi joggyakorló vonatkozásában,
 5. A belső ellenőrzést végző személy vagy szervezeti egység hozzáférését a belső ellenőrzési tevékenysége elvégzéséhez szükséges adatokhoz, személyekhez és fizikai eszközökhöz.

 

A belső ellenőrzési tervben szereplő és soron kívül elrendelt belső ellenőrzések, tanácsadások végzése.

A belső ellenőrzési és tanácsadási tevékenység meghatározott lépéseit a jogszabályok és a belső ellenőrzési kézikönyvben foglaltak szabályozzák. A Megbízó számára szükség esetén részletes tájékoztatást nyújtok ezekről a tennivalókról, de a továbbiakban természetesen én gondoskodom azok megvalósulásáról.

A szabályozott tételek többek között a megbízólevél, az ellenőrzési program, az értesítés, a megszakítás, a felfüggesztés, az ellenőrzési jelentéstervezet egyeztetése, az észrevételezés elfogadása vagy elutasítása, az egyeztető megbeszélés, az ellenőrzési jelentés lezárása és az ellenőrzés lezárása. A belső ellenőrzési és tanácsadási tevékenység kiterjed a szervezet minden területére és tevékenységére.

A jogszabály többek között az alábbi területeket hangsúlyozza:

 1. az árbevétel és a ráfordítások, a költségek, valamint a várható eredmény tervezésének, felhasználásának és elszámolásának, továbbá az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásnak a vizsgálata;
 2. a belső kontrollrendszer kiépítése, működése, továbbá a jogszabályoknak és a szabályzatoknak való megfelelősége, valamint a belső kontrollrendszer működésének gazdaságossága, hatékonysága és eredményessége,
 3. a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodás, a vagyon megóvása és gyarapítása, valamint az elszámolások megfelelősége,
 4. az etikai elvárások és értékek érvényesülésének elősegítése,
 5. a hatékony szervezeti teljesítménymenedzsment és a számonkérhetőség biztosítása.
Referenciák
Copyright © 2024 Minden jog védve
Top cross